Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1       Bij gebruik van de dienstverlening van de Autorola Verkoopservice gaat een gebruiker akkoord met de onderhavige algemene voorwaarden. Het is de gebruiker bekend dat Autorola gebruik maakt van de diensten van Autorola partner Autorola B.V. (hierna te noemen “Autorola) en dat de gebruiker uitsluitend met deze partner een contractuele relatie aangaat.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Autorola en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Autorola en een gebruiker.

1.3       Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld.                                                                                                                                                                                      

Artikel 2. Identiteit van Autorola partner, Autorola B.V.

Autorola B.V.
Vestiging en bezoekadres:
Constructieweg 1b
3433 NM Nieuwegein

Postadres:
Postbus 1444
3430 BK Nieuwegein

Telefoonnummer: 030-6020878
Bereikbaarheid:

  • Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 22.00 uur
  • Zaterdag en zondag: 9.00 – 18.00 uur

E-mailadres: verkoopservice@autorola.nl
KvK-nummer: 30222784
BTW-identificatienummer: NL817946962B01

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst(en)

3.1      Tussen de gebruiker en Autorola kunnen de volgende overeenkomsten tot stand komen:

  • de overeenkomst van opdracht tot het afgeven van een gegarandeerd bod; deze komt tot stand door de uitvoering van de opdracht door Autorola.
  • de overeenkomst tot koop/verkoop van het voertuig van de gebruiker; deze komt tot stand door de aanvaarding door de gebruiker van het aanbod van Autorola.

Artikel 4. Auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

4.1       Alle auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van www.Autorolaautoverkoopservice.nl, de hieraan ten grondslag liggende programmatuur, evenals met betrekking tot diensten en producten van het Autorola, zoals teksten, databanken, gegevens en afbeeldingen, behoren toe aan Autorola en/of Autorola en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de programmatuur, teksten, gegevens en afbeeldingen welke door derden aan Autorola zijn aangeleverd, welke programmatuur, teksten, gegevens en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1       Autorola en Autorola spannen zich in om de informatie op de website www.Autorolaautoverkoopservice.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de (algemeen of individueel) verstrekte informatie (waaronder de waarde-indicatie en taxatiegegevens) kunnen geen rechten of garanties worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Autorola en Autorola sluiten iedere aansprakelijkheid voor verstrekte informatie en voor ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit tenzij sprake is van toerekenbaarheid. Autorola, noch Autorola is aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarvan links zijn opgenomen op www.Autorolaautoverkoopservice.nl.

5.2       Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Autorola zijn beperkt door dit artikel.

5.3       De gebruiker dient Autorola binnen vijf dagen na de levering van het waarderapport of de betaling van de koopsom deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke te stellen en Autorola een redelijke termijn te bieden om de tekortkoming te zuiveren.

5.4       De omvang van de aansprakelijkheid van Autorola is beperkt tot het bedrag van erkenning door de verzekeringsmaatschappij van Autorola.

5.5       Aansprakelijkheid van Autorola voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.

5.6       De gebruiker zal Autorola vrijwaren van vorderingen van derden ten aanzien van gebruik van door Autorola aan de gebruiker geleverde zaken of verrichte werkzaamheden.

5.7       Autorola draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor (de kwaliteit van) de geleverde producten en diensten die door Autorola wordt aangeboden. Autorola staat wel open voor opmerkingen en suggesties voor het gebruik van www.autorolaverkoopservice.nl: Autorola, Postbus 1444, 3430 BK  Nieuwegein, email: verkoopservice@autorola.nl

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1       Zowel de gebruiker als Autorola is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig nakomt, of indien er goede grond bestaat te vrezen dat de andere partij niet zal nakomen.

6.2       Autorola heeft voorts het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien tenminste een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

      a.  Autorola om welke reden dan ook het recht verliest taxatiegegevens te leveren;                             

      b.  Een toeleverancier van gegevens toestemming onthoudt tot gebruik en/of (door)levering van de gegevens al dan niet ten behoeve van de gebruiker;

Artikel 7. Beschikbaarheid

7.1       Autorola en Autorola spannen zich in om de website www.Autorolaautoverkoopservice.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website(s), hetgeen overmacht oplevert.

7.2       Het staat Autorola en Autorola te allen tijde vrij de toegang tot (een gedeelte van) de websites voor een gebruiker te blokkeren als de gebruiker naar het oordeel van Autorola en/of Autorola in strijd handelt of heeft gehandeld met deze voorwaarden.

Artikel 8. Medewerking gebruiker

8.1       Alle opdrachten worden door Autorola uitgevoerd op basis van de door de gebruiker aan Autorola tijdig kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. De gebruiker zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

8.2       De gebruiker is gehouden een hoge standaard van stiptheid en zorg te betrachten bij het beschikbaar stellen van de informatie op basis waarvan Autorola een Gegarandeerd Bod geeft en een verkoopovereenkomst aangaat. De gebruiker dient nauwkeurig en naar waarheid alle eigenschappen, schades, gebreken en alle overige relevante informatie met betrekking tot het voertuig te verstrekken voorafgaande aan het door Autorola te bepalen Gegarandeerde Bod. Als de gebruiker nalaat die vereiste zorg te betrachten, is de gebruiker voor eventuele schade die dientengevolge door Autorola wordt geleden aansprakelijk.

Artikel 9. Wijziging algemene voorwaarden

9.1       Autorola en Autorola behouden zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De gebruiker wordt geacht voorafgaand aan de aanbieding, c.q. eerste aanbieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van de inhoud te hebben kennisgenomen en met de toepasselijkheid ervan in te stemmen.

Artikel 10. Privacy

10.1     Autorola legt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers vast onder de voorwaarden zoals beschreven in het privacy statement dat is terug te vinden op www.Autorolaautoverkoopservice.nl onder “uw privacy”.

Artikel 11 . Contributie nieuwe leden

11.1     Autorola is bevoegd om namens Autorola de eerste contributie te innen van nieuwe leden die lid worden van de Autorola, waarna deze personen direct van de diensten op www.Autorolaautoverkoopservice.nl gebruik kunnen maken. Autorola verplicht zich vervolgens dit contributiegeld onverwijld over te maken aan de Autorola.

Artikel 12. Klachten en toepasselijk recht

12.2     De gebruiker kan klachten over de Autorola Verkoopservice indienen bij de Autorola, afdeling Media, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag, email: info@anwb.nl.

12.3     Op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tot stand komen op www.Autorolaautoverkoopservice.nl  is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Gegarandeerde prijs aan gebruiker

13.1     De gegarandeerde prijs van Autorola is het bod dat Autorola heeft uitgebracht op het voertuig, op basis van de gegevens die door de gebruiker volledig naar waarheid zijn ingevoerd met behulp van de taxatie/inkoopmodule. De levertijd van de gegarandeerde prijs is drie werkdagen na aanvraag van het bod en wordt ter beschikking gesteld in de beveiligd portal “Mijn Autorola Verkoopservice” waarvoor na invoer online een login code wordt verzonden. De geldigheid van de gegarandeerde prijs is 3 dagen.

13.2     Autorola geeft een gegarandeerd bod af voor personenvoertuigen en bedrijfsvoertuigen die voldoen aan de volgende criteria: personenvoertuig of bedrijfsvoertuig tot 3.500 kg, dat minimaal drie maanden op naam van particulier of bedrijf staat, waarbij het bedrijf geen autobedrijf is. Uitgesloten zijn auto’s voorzien van een buitenlands kenteken of bijzonder kenteken zoals: AA, AF, KA, KL t/m KZ, LM, LO, LU, CD, CDJ, BN, GN, RC, ZZ, F, Z, HA en FH.

13.3     Autorola zorgt ervoor dat de gebruiker de status en historie van getaxeerde en van een gegarandeerde prijs voorzien voertuig online ter beschikking staan in een met inlog code voorziene veilige omgeving. Om te voorkomen dat de gebruiker fouten kan maken bij de invoer van de gegevens wordt aan het einde van de taxatie/inkoopmodule de mogelijkheid geboden alle ingevoerde gegevens nogmaals te controleren en indien nodig te wijzigen.

13.4     Alle aanbiedingen betreffende de levering van gegevens van derden, vinden plaats onder de voorwaarde dat deze derden hun toestemming aan (door)levering van de gegevens niet zullen blijken te onthouden.

Artikel 14. Gegarandeerde prijs

14.1     De door Autorola aan de gebruiker kenbaar gemaakte gegarandeerde prijs is een “all-in” prijs, die omvat de volledige koopprijs van het voertuig en alle daarbij te leveren onderdelen.

14.2     Mede gelet op het feit dat door Autorola een all-in prijs wordt afgegeven, bevat de kenbaar gemaakte prijs tevens de BPM voor dat voertuig. Slechts indien Autorola uitdrukkelijk kenbaar zou maken dat die BPM niet is inbegrepen bij de kenbaar gemaakte gegarandeerde prijs, is dat bedrag exclusief BPM.

14.3     Indien voor het voertuig een (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggave voor de BPM zou zijn genoten, dient de gebruiker dat expliciet aan Autorola kenbaar te maken. Indien de gebruiker daarvan geen, een onduidelijke of onjuiste melding zou hebben gedaan, bevat de door Autorola kenbaar gemaakte prijs te allen tijde een BPM-component.

14.4     Indien zou worden vastgesteld dat in strijd met een (schriftelijke) mededeling van de gebruiker wel een (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggave voor de BPM zou zijn genoten voor het voertuig, en aan de gebruiker de kenbaar gemaakte gegarandeerde prijs inclusief BPM reeds zou zijn voldaan, dan dient de gebruiker binnen 7 dagen na het eerste verzoek daartoe van Autorola aan Autorola te restitueren een deel van de koopsom, gelijk aan het bedrag dat Autorola aan de gebruiker heeft betaald in verband met de BPM.

14.5     Indien de verkopende gebruiker voor het voertuig een aftrek BTW zou hebben genoten, wordt het voertuig aangemerkt als een “BTW-auto”. De kenbaar gemaakte gegarandeerde prijs is in dat geval inclusief BTW. De gebruiker verleent in dat geval zijn volledige medewerking teneinAutorola of een derde in staat te stellen om gebruik te maken van de in dat opzicht door hen gewenste fiscale mogelijkheden (zoals de BPM doorschuifregeling).

14.6     Indien zou worden vastgesteld dat in strijd met een verklaring van de gebruiker geen sprake zou zijn van een BTW-auto, en aan de gebruiker de kenbaar gemaakte gegarandeerde prijs inclusief BTW reeds zou zijn voldaan, dan dient de gebruiker op eerste verzoek van Autorola de aan de gebruiker betaalde BTW binnen 7 dagen te restitueren aan Autorola.

14.7     Indien de verkopende gebruiker voor het voertuig geen BTW aftrek zou hebben genoten, wordt het voertuig aangemerkt als “marge-auto”. In dat geval bevat de door Autorola kenbaar gemaakte gegarandeerde prijs geen BTW component.

Artikel 15. Uitbesteding

15.1     Autorola heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door een of meer andere (rechts)personen te laten uitvoeren.

Artikel 16. Gebruiksrecht

16.1     Autorola verleent de gebruiker het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de ter beschikking gestelde gegevens, waaronder de resultaten van de door Autorola verrichte taxaties.

16.2     Het gebruiksrecht met betrekking tot de ter beschikking gestelde gegevens is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, online of elektronisch overeengekomen, beperkt tot:                               

           a.   de beschikking hebben over/het toegang hebben tot specifiek schriftelijk, online dan wel elektronisch
                 overeengekomen gegevens/velden uit gegevensbestanden, dan wel het ontvangen van schriftelijk, online of
                 elektronisch nader bepaalde gegevens gericht aan en/of opgevraagd door de gebruiker;                                    

           b.   het schriftelijk, online dan wel elektronisch overeengekomen doel waarvoor de gegevens voor de gebruiker mogen
                 worden gebruikt, bewerkt dan wel gemuteerd en/of verwerkt;                                     

           c.    het gebruik binnen de eigen onderneming van de gebruiker, welke het gebruiksrecht verkrijgt.

16.3     De gebruiker is verplicht de gegevens(bestanden) na gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt te vernietigen, tenzij schriftelijk, online of elektronisch anders overeengekomen of noodzakelijkerwijs uit het schriftelijk, online of elektronisch overeengekomen doel van de levering volgt. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de ontvangen gegevens aan te wenden voor het aanleggen van gegevensbestanden of voor statistische doeleinden.

16.4     Het is de gebruiker verboden de gegevens, op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, bewerken of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Autorola te hebben ontvangen.

16.5     Het gebruiksrecht op de gegevens, is niet vatbaar voor sub-licentie of overdracht, tenzij schriftelijk of elektronisch anders wordt overeengekomen.

16.6     Het gebruiksrecht ontstaat nadat volledige betaling door de gebruiker heeft plaatsgevonden en aan de overige op de gebruiker rustende verplichtingen is voldaan.

Artikel 17. Overmacht

17.1     Autorola of de gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens  de andere partij hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Autorola of de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Autorola of de gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 18.Overeenkomst van koop /verkoop

18.1     Nadat Autorola een gegarandeerde prijs op het voertuig heeft uitgebracht, kan de verkoopovereenkomst tussen Autorola en de gebruiker tot stand komen. Een verkoopovereenkomst (met betrekking tot het voertuig waarop een gegarandeerde prijs is uitgebracht) komt tot stand als de gebruiker de gegarandeerde prijs van Autorola als aanbod accepteert.

18.2     Autorola behoudt zich het recht voor om een gegarandeerde prijs terug te trekken en vergissingen bij acceptatie te herstellen zonder dat de de gebruiker hieraan rechten kan ontlenen.

18.3    Voor de verkoop van een voertuig worden servicekosten in rekening gebracht. De servicekosten zijn als volgt opgebouwd: Verkoopwaarde auto - € 0 t/m € 500 à Geen servicekosten - € 501 t/m € 2.500 à € 29,95 servicekosten - € 2.501 t/m € 5.000 à € 49,95 servicekosten - € 5.001 t/m € 10.000 à € 74,95 servicekosten - Hoger dan € 10.000 à € 99,95 servicekosten.

18.4     De gebruiker dient het voertuig voor levering beschikbaar te stellen binnen de overeengekomen leveringstermijn en uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de verkoopovereenkomst. Levering vindt plaats op het moment dat het Voertuig door de gebruiker wordt afgeleverd bij Autorola of een Autorola in te schakelen derde, zoals Hertz.

18.5     Ieder voertuig dat door Autorola wordt gekocht wordt door haar terstond doorverkocht en daarom is de gebruiker bij overschrijding van de leveringstermijn of annuleren van de verkoop zonder ingebrekestelling in verzuim een direct opeisbare boete van €250,- verschuldigd, behoudens overmacht. Het recht op de boete laat het recht van Autorola op schadevergoeding op grond van de wet bij overschrijding van de leveringstermijn door de gebruiker onverlet.

18.6     Het inleveren van het voertuig door de gebruiker is enkel mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Het inplannen van een afspraak voor de inlevering kan alleen via het Mijn Autorola Verkoopservice account plaatsvinden. De gebruiker dient het voertuig te leveren compleet met opgegeven aantal sleutels, reservesleutels, masterkeys, codekaarten, alarmcertificaten, geldig en volledig Nederlands kentekenbewijs en alle overige documenten c.q. items welke tot het object behoren, tenzij het ontbreken van een en ander schriftelijk tussen Autorola en de gebruiker ten tijde van de acceptatie in de overeenkomst is vastgelegd. Tevens dient de gebruiker zich te legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs zoals een geldig paspoort en indien van toepassing een geldige Autorola lidmaatschapspas. De gebruiker dient bij levering te verklaren de rechtmatige eigenaar van het voertuig te zijn, dan wel schriftelijk gemachtigd te zijn door de rechtmatige eigenaar.

18.7     Autorola heeft het recht om het voertuig bij de levering te (doen) inspecteren. Om de technische staat van het voertuig te beoordelen gaat de gebruiker akkoord met het uitvoeren van een proefrit door Autorola of een door Autorola aangewezen persoon of aangewezen bedrijf, zoals Hertz. Bij constatering van tot dat moment voor Autorola onbekende gebreken en/of plaatschade heeft Autorola alsdan recht op (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, hetgeen in elk geval omvat een vermindering van de koopsom. De koopsom is de prijs waarvoor Autorola het voertuig van de gebruiker koopt.

18.8     De vermindering van de koopprijs zal na constatering onmiddellijk door Autorola worden vastgesteld en de bestaande en geaccepteerde gegarandeerde prijs vervangen. De gebruiker kan vervolgens de nieuwe prijs accepteren. Autorola zal van een dergelijke (gedeeltelijke) ontbinding onmiddellijk melding maken. De gebruiker heeft alsdan het recht de verkoopovereenkomst geheel te ontbinden.

18.9     De verkoopovereenkomst kan door Autorola worden ontbonden als blijkt dat het voertuig niet kan worden gevrijwaard door een door de RDW genoemde reden en als blijkt dat de kilometerstand van het voertuig niet overeenkomt met de kilometerstand bekend bij NAP of een onlogische opbouw heeft in de NAP historie (http://www.nationaleautopas.nl).

18.10   De verkoopovereenkomst wordt door Autorola ontbonden wanneer de RDW het voertuig de “WOK status” heeft gegeven. “WOK” staat voor “wacht op keuren” en betekent dat het voertuig gekeurd moet worden na een technische of economische ‘total loss’ situatie.

18.11   Het door overmacht zijdens de gebruiker niet kunnen vrijwaren leidt niet per definitie tot het ontbinden van de verkoopovereenkomst, maar tot opschorting. De levering zal op een nieuw tijdstip moeten plaatsvinden.

18.12   Als de gebruiker het voertuig niet binnen de overeengekomen termijn bij Autorola of een door Autorola aangewezen derde heeft ingeleverd, is de gebruiker in verzuim en zal het voertuig door Autorola worden afgehaald op het adres van de gebruiker. De kosten van op- en overslag en transport zullen aan de gebruiker in rekening worden gebracht en verrekend met de koopsom.

Artikel 19. Betaling koopsom

19.1     Autorola zal de koopsom betalen op de bankrekening zoals door de gebruiker aan Autorola opgegeven, binnen twee werkdagen na levering van het voertuig conform het bepaalde in het vorige artikel.

Artikel 20. Niet kenbare gebreken na levering

20.1    Autorola is bevoegd om op ieder moment na de levering van het voertuig, de gebruiker aan te spreken voor alle schade die Autorola lijdt als gevolg van gebreken of omstandigheden die ten tijde van de inspectie niet bekend waren bij Autorola. Onder gebreken of omstandigheden wordt ook verstaan het niet, onjuist, ten onrechte of onvolledig vermelden van gegevens en/of informatie die van invloed is op de waarde van de auto. Autorola is in dat geval -naast de haar op grond van de wet toekomende bevoegdheden- tevens bevoegd (gedeeltelijke) ontbinding en/of vernietiging en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Risico-overname en beschadiging

21.1    Bij levering wordt het voertuig eigendom van Autorola. Het risico voor schade is gedurende het door of namens Autorola uitgevoerde transport voor rekening van Autorola.